Dzisiaj jest: 2 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Halszka, Helena, Radosław

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

b_150_100_16777215_00_images_banners_Zwrot_podatku.jpgKażdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022r.
          Od 2022 r. zwiększa się limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych (110 l w miejsce 100 l) oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła (40 l w miejsce 30 l).  Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2227).

 


Oznacza to, że w 2022 r. producent rolny może uzyskać:

 • 110 zł z 1 ha użytków rolnych (w miejsce 100 zł w 2021 r.),
 • 40 zł z 1 średniej rocznej DJP bydła (w miejsce 30 zł w 2021 r.).


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

 • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych,
 • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


W związku z powyższymi do wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy dołącza się:

 1. Faktury (albo ich kopie przy czym oryginał przedkładany do wglądu i w celu przystawienia stosownej pieczęci), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
   
 2. Dokument wydany (na wniosek producenta rolnego) przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j Dz. U. z 2019 roku poz. 1149 ze zm.) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła;
   
 3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.


           Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

           W przypadku dzierżaw gruntów zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu (dzierżawcy), konieczne jest dołączenie do wniosku o zwrot podatku umowy dzierżawy aktualnej na dzień 1 lutego roku, w którym składany jest wniosek lub oświadczenia o powierzchni użytkowanych gruntów.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 30 kwietnia 2022 r.  przelewem na rachunek bankowy.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 312).

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i oświadczenia dostępne są w  Biurze Obsługi Mieszkańca
w Urzędzie Gminy w Kluczewsku lub na stronie
 bip.kluczewsko.pl .

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy