Gmina Kluczewsko sukcesywnie wywiązuje się z założeń Programu usuwania azbestu

  • Drukuj

mt_ignore

Gmina Kluczewsko podpisała umowę na zadanie pod nazwą „Usuwanie azbest i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kluczewsko”, które realizowane na terenie gminy. Program współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie oraz Gminę Kluczewsko. Założony cel to oczyszczenie terenu Gminy Kluczewsko z wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania azbestu.

 

W ramach zadania przewidywany jest załadunek, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest zdemontowany z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Kluczewsko

Łączna ilość płyt azbestowo-cementowych, które planowane są do usunięcia i unieszkodliwienia na składowisku odpadów w ramach zadania wyniosła 75,00Mg azbestu.

Łączna wartość projektu to 30 000,00 zł. z czego dofinansowanie z WFOŚiGW 15 000,00zł, ze Starostwa Powiatowego 4 500.00zł a wkład własny gminy to 10 500,00zł.