„Program usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczewsko”

  • Drukuj

 

b_150_100_16777215_00_images_banners_usun_azbest.jpg

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs – Azbest 2012, w którym wzięła także udział Gmina Kluczewsko. W ramach konkursu Gmina Kluczewsko otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 17,300zł na realizację zadań w ramach bloku 3 - zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Został opracowany dokument na podstawie wyników inwentaryzacji terenowej oraz wprowadzono dane do Bazy Azbestowej, prace rozpoczęto w sierpniu 2012 natomiast termin zakończenia prac nastąpił w październiku 2012 r. Wybór podwykonawcy poprzedzony został rozeznaniem rynku, który utwierdził w przekonaniu, że będzie nim firma ECO-ART. Sp. z o.o., który wykazał się wymaganym doświadczeniem sporządzania inwentaryzacji azbestu oraz opracowywania programów usuwania azbestu dla innych gmin w poprzednich latach. Koszt realizacji projektu wynosi 21 648zł w tym środki własne Gminy Kluczewsko 4 348zł.

Celem „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczewsko” jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczewsko, którego realizację zaplanowano do końca 2032r. w ramach „Programu Oczyszczenia Kraju z azbestu na lata 2009-2032” przyjętym uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2010r.

W ramach programu ”Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018” i „Program usuwania azbestu  dla terenu Powiatu Włoszczowskiego” przyjęto  podział działań na III etapy, które ułatwią monitorowanie i raportowanie założonych w programie celów.

Etap I (2012) przewiduje inwentaryzację wyrobów azbestowych i opracowanie bazy wyrobów zawierających azbest, akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców oraz monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych.

Etap II (2013-2022)przewiduje aktualizację bazy danych o wyrobach azbestowych, akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców, bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 50% wyrobów azbestowych, monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych oraz aktualizacja „Programu”.

Etap III (2023-2032) przewiduje aktualizację bazy danych o wyrobach azbestowych, bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 50% wyrobów azbestowych, monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych oraz aktualizacja „Programu”.

Z przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych dokonanych w okresie lipiec-sierpień 2012r. na terenie Gminy Kluczewsko wynika, że 2.575 budynków mieszkalnych w tym budynki gospodarcze są pokryte płytami azbestowo-cementowymi o łącznej powierzchni 399,660 m2, 14 obiektów użyteczności publicznej są pokryte materiałami wykonanych z azbestu oraz na 2 posesjach znajdowały się składowiska płyt azbestowych o łącznej powierzchni 312 m. Natomiast brak jest rur wodociągowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest oraz brak jest dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest.

Na realizację „Programu” środki finansowe będą pozyskiwane z budżetu Gminy Kluczewsko oraz ze źródeł zewnętrznych tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Bank Gospodarki Żywnościowej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Skuteczne zarządzanie realizacją „Programu” będzie możliwe dzięki wprowadzeniu wskaźników monitoringu oraz procesu corocznego raportowania mieszkańcom Gminy o wynikach realizacji „Programu”.

Ze względu na fakt, iż realizacja „Programu” jest procesem długoterminowym, w trakcie którego mogą ulec zmianie warunki prawne, finansowe i organizacyjne, zakładana jest aktualizacja „Programu”.

b_150_100_16777215_00_images_banners_Ministerstwo.jpg