Dzisiaj jest: 17 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Klara, Robert, Rudolf

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

 b_150_100_16777215_00_images_banners_informacja_slider.jpeg                                           SZANOWNI  MIESZKAŃCY!

     Przypominamy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeżeli na terenie funkcjonuje sieć kanalizacyjna.

    Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

    Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

    W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie podłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Dodatkowo Wójt Gminy może wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia  17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

    Na terenie naszej gminy funkcjonuje niespełna 74 km sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja sanitarna występuje w takich sołectwach jak:  Dobromierz, Kluczewsko, Jeżowiec, Ciemiętniki, Bobrowniki, Januszewice, Jakubowice, Rzewuszyce, Komorniki, Mrowina, Kolonia Mrowina, Łapczyna Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Pilczyca, Kolonia Pilczyca, Rączki, Komparzów, Stanowiska

     Dlatego apelujemy o niezwłoczne wykonanie przyłącza na nieruchomościach, gdzie występuje sieć kanalizacyjna, a budynek nie posiada jeszcze podłączenia do sieci kanalizacyjnej!

    Dodatkowo informujemy, iż w każdym przypadku, czy to do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, czy do czasu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi. Przede wszystkim nieruchomość powinna być wyposażona w szczelny zbiornik bezodpływowy, a właściciel/użytkownik powinien zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego (faktury, rachunki).

    Informacje w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego można uzyskać w  Komunalnym Usługowym Zakładzie Gospodarczym w Kluczewsku.

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy