Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

  • Drukuj
Uchwały:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi