Zawiadomienie

  • Drukuj

Kluczewsko, 26 lutego 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

            Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) Wójt Gminy Kluczewsko zawiadamia, iż uchwałą Nr XI/6/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 07.02.2020r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty zostały zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym   od dnia 1 marca 2020 r. wysokość opłaty wynosi 17,00 zł miesięcznie.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców)  lub kolejnej zmiany stawki, a także jeżeli odpady komunalne są zbierane i gromadzone w sposób selektywny i kompostowane wówczas wysokość stawki według w/w uchwały zmniejszona zostanie o 2 zł od jednej osoby.

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki tj. 17,00 zł i danych podanych w deklaracji złożonej do Wójta.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata wynosić będzie 34,00 zł.

Terminy dokonania opłaty do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

oraz nr konta  bankowego 90 8525 0002 0030 0300 0013 0180 nie ulegają zmianie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobiście w biurze KUZG lub pod  nr tel. 44 781 42 28 od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1400.

 

                                                                                                          /-/ Pałka Rafał