Dzisiaj jest: 16 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Juliana, Daniel

Biblijny sukces uczniów z Kluczewska

Czytaj więcej...Dnia 29 marca 2014r w szkole im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach odbył się finał XIX Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej, który dotyczył znajomości treści Ewangelii wg św. Jana. Do finału przystąpiło 55 uczniów z całej diecezji kieleckiej. W gronie uczestników znalazło się trzech uczniów ze Szkoły Podstawowej z Kluczewska: Bartosz Wąsowicz z klasy IVb, Klaudia Turczyn z klasy Vb oraz Witkoria Wójcik z klasy Va. 15 kwietnia zostały ogłoszone wyniki konkursu. Klaudia Turczyn zdobyła największą liczbę punktów i zajęła pierwsze miejsce w diecezji. Do grona laureatów dołączył też Bartosz Wąsowicz

Czytaj więcej...

Konkurs "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ 2014"

Czytaj więcej...Ruszyła VII edycja ogólnopolskiego konkursu ,, Policjant, który mi pomógł”. Konkurs ma za zadanie wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Organizatorem przedsięwzięcia jest jak zawsze Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Celem konkursu jest promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie, podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym, zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Czytaj więcej...Dotyczy: informacji o wyłączeniach energii elektrycznej dla odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, RE Piotrków Tryb. - Posterunek Energetyczny Przedbórz

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. informuje, że w związku z przeprowadzanymi pracami eksploatacyjnymi na terenie działania Posterunku Energetycznego Przedbórz nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla nw. miejscowości:

14-16.05.2014 r. w godz. 8-15 Bobrowniki (wieś i Hydrofornia) - gm. Kluczewsko;
20.05.2014 r. w godz. 8-14 Kluczewsko ul.: 1-go Maja (nr: 23 i 48), Łąkowa, Kościelna (nr: 2-10, Kościół i plebania);
20-21.05.2014 r. w godz. 8-15 Bobrowska Wola (nr: 2-10 i 12 i 15-20) - gm. Kluczewsko;
23-27.05.2014 r. w godz. 8-15 Bobrowska Wola 2 (nr: 1-16) gm. Kluczewsko;
26.05.2014 r. w godz. 7-15 Gustawów 2 (nr: 1-54) – gm. Fałków;
27.05.2014 r. w godz. 7-15 Gustawów 1 (nr: 55-100) – gm. Fałków;
29-30.05.2014 r. w godz. 8-15 Brzeście (nr 1-30A) gm. Kluczewsko;

Czytaj więcej...

„Wszystkie drogi prowadzą do wiedzy”

Czytaj więcej... Od momentu rozpoczęcia Projektu „Wszystkie drogi prowadzą do wiedzy” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” w Partnerstwie z Publicznym Gimnazjum w Kluczewsku oraz Gminą Kluczewsko przeprowadzono łącznie 210 godzin zajęć dodatkowych i 1 wyjazd edukacyjny. Zajęcia obejmują takie przedmioty jak język angielski, chemię, matematykę, fizykę i zajęcia sportowe. W ramach zajęć projektowych z języka angielskiego, za pomocą technik aktywizujących, uczniowie utrwalają i systematyzują zdobytą wiedzę, jak również poszerzają swoje wiadomości w zakresie struktur leksykalnych oraz gramatycznych.

Czytaj więcej...

Siatkarze Effectora Kielce z wizytą w Kluczewsku

Czytaj więcej...Nie lada gratka spotkała uczniów ZPS i PG w Kluczewsku. W dniu 8 maja naszą placówkę odwiedzili siatkarze Effectora Kielce, którzy na co dzień grają w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce – Plus Lidze Mężczyzn. Wizyta była nagrodą dla naszych uczniów za regularne kibicowanie kieleckim siatkarzom w Sezonie 2013/14 poprzez udział w programie „Żyj z pasją i zdrowo, na sportowo”.

 Zanim rozpoczęły się zajęcia sportowe, głos zabrała Pani Anna Olszewska – Dyrektor ds. Marketingu kieleckiego zespołu. Pani Dyrektor podziękowała za wsparcie podczas ligowych potyczek oraz przybliżyła idee programu: „Żyj z pasją i zdrowo, na sportowo”. 

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Gmina Kluczewsko na Targach AGROTRAVEL

Czytaj więcej...W dniach 11, 12 kwietnia 2014 r. Gmina Kluczewsko brała udział w VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014 w Kielcach.
Targi AGROTRAVEL to największa impreza wystawiennicza w Polsce. W tym roku regionalnym partnerem targów było województwo wielkopolskie, a krajem partnerskim Ukraina reprezentowana przez Obwód Winnicki.


Organizacja Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki sprzyja prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymianie doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. To wyjątkowe miejsce pełne barw i zapachów, przywodzące na myśl wakacyjny wypoczynek pod gruszą i wspomnienia z dzieciństwa. To centrum spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej.

Czytaj więcej...

Przyłącz się do obchodów Święta - wywieś flagę

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

 

 

 

 

1 maja – Święto Pracy

2 maja – polskie święto obchodzone od 2004 r., wprowadzone na mocy ustawy z 20. II. 2004 r. – czyli Dzień Flagi Narodowej.

3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja.

 

Droga Polski do integracji z UE

Czytaj więcej...Droga Polski do integracji z UE

Polska złożyła wniosek o członkostwo w UE w dniu 8 kwietnia 1994 roku. Podczas szczytu Rady Europejskiej w Essen (9-10 grudnia 1994 r.) polski rząd potwierdził wolę przystąpienia do struktur europejskich i przyjął strategię przedakcesyjną.

W maju 1997 roku Sejm przyjął Narodową Strategię Integracji, która formułowała zadania stojące przed Polską na drodze do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej oraz określała czas ich realizacji.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr - 11/2014 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 07 kwietnia 2014 r.

Czytaj więcej...w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póżn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/46/2013 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia na rok 2014 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2014 roku. w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. Celem zaopiniowania ofert złożonych do konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa zgodnie z zasadami określonymi w programie współpracy Gminy   Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2014.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Kultury i Sportu Renacie Jachna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie

Czytaj więcej...OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO  

O DYŻURZE W DNIU 2 MAJA 2014r.

Informuję, że w  dniu 2 maja 2014 roku (piątek) w Urzędzie Gminy Kluczewsko będzie pełniony dyżur związany z przyjmowaniem od komitetów wyborczych, zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 10, zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Czytaj więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 18/2014 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Czytaj więcej...w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę
 
Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dni wolne od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2014 roku:

1) za dzień 3 maja 2014 r. przypadający w sobotę,
ustalam dzień wolny od pracy 2 maja 2014r.

2) za dzień 1 listopada 2014 r. przypadający w sobotę,
ustalam dzień wolny od pracy 24 grudnia 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 18-2014.odt)Zarządzenie Nr 18-2014.odt15 kB

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Czytaj więcej...Dotyczy: informacji o wyłączeniach energii elektrycznej dla odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, RE Piotrków Tryb. - Posterunek Energetyczny Przedbórz

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny  Piotrków Tryb.  informuje,  że  w  związku  z  przeprowadzanymi   pracami  eksploatacyjnymi   na terenie działania Posterunku Energetycznego Przedbórz  nastąpią  przerwy  w  dostawie  energii  elektrycznej dla nw. miejscowości:

28.04.2014 r. w godz. 8-15 Komparzów (nr: 1-18);
5.05.2014 r. w godz. 8-15 Kluczewsko ul.: 1-go Maja (nr: 5-21 i 6-40), Nowa (nr: 1-2), Kościelna (nr: 1,2,3), Łąkowa, Wąska 7, Leśna dz. Nr 73;
6-8.05.2014 r. w godz. 8-15 Kluczewsko ul.: 1-go Maja (nr: 23-85 i 42-84), Kościelna (nr: 3-10), Łąkowa (nr: 1-10), Nowa 2, Murarska;
14-16.05.2014 r. w godz. 8-15 Bobrowniki (wieś i Hydrofornia);

Czytaj więcej...

Kanonizacja Papieża Jana Pawła II i Jana XXIII

Czytaj więcej...Papież JAN PAWEŁ II wraz z papieżem Janem XXIII zostaną ogłoszeni świętymi w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 roku.

Kanonizacyjna, odbędzie się 27 kwietnia 2014, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Taką datę już wcześniej, wymienił sam papież wskazując, że zrezygnowano z planów zorganizowania tej uroczystości zimą tego roku w trosce o tysiące polskich pielgrzymów, którzy jechać będą z Polski autokarami.

Kanonizacja obu papieży będzie historycznym wydarzeniem w życiu Kościoła. Polski papież zostanie ogłoszony świętym w rekordowo krótkim czasie, dziewięć lat po śmierci. W przypadku Jana XXIII Franciszek uczynił zaś wyjątek; zgodził się na kanonizację bez wymaganego do niej zgodnie z przepisami kościelnymi cudu uzdrowienia, przypisywanego jego wstawiennictwu. Wystarczył jeden przypadek cudu, wybrany do beatyfikacji w 2000 roku.

Czytaj więcej...

Humaniści z Dobromierza górą

Czytaj więcej...Po raz trzeci reprezentanci Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu wzięli udział w III Włoszczowskim Maratonie Humanistycznym, który odbył się 3 kwietnia w ZSP Nr 2 im. Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Warsztaty pisankarskie – tradycje Wielkanocne
  2. Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  3. Młodzi „strażacy” z Dobromierza najlepsi w powiecie
  4. ZARZĄDZENIE NR 14/2014 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 15 kwietnia 2014 roku
  5. PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  6. „Wszystkie drogi prowadzą do wiedzy”
  7. Torba medyczna dla OSP Dobromierz
  8. "Sing Mit Freude" - II Edycja
  9. Pracują nad nową strategią
  10. Puchar Polski Mieszanych Sztuk Walki Dzieci i Młodzieży

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

Gminny Punkt ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Miernik jakości powietrza AIRLY

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1300 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w poniedziałki
od 800 do 1100 oraz od 1530 do 1600,

- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy