Dzisiaj jest: 24 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena

Ogłoszenie

b_150_100_16777215_00_images_banners_herb.pngWÓJT GMINY KLUCZEWSKO
ZAPRASZA

Przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, mieszkańców i innych interesariuszy do zgłaszania się na członków Komitetu rewitalizacji, który powołany zostanie w celu współpracy przy opracowaniu Programu Rewitalizacji oraz jego wdrożeniu.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przedstawiciele mieszkańców (osoby fizyczne) i inni interesariusze zgłaszają swoje kandydatury na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zgłaszania kandydatów można dokonywać do dnia 18.07.2016 r.

 

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy określony w załączniku do ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu lub pocztą /decyduje data wpływu na adres Urzędu Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko.

Udział w pracach Komitetu rewitalizacji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wybór składu Komitetu rewitalizacji nastąpi zgodnie z Zasadami wyznaczania składu osobowego Komitetu rewitalizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko na lata 2016-2024 stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Do członków Komitetu Rewitalizacji biorących udział w pracach Komitetu stosuje się przepisy Rozdziału 5 „Wyłącznie pracownika oraz organu” ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./

 

 

 

 

Kluczewsko, dnia 11.07.2016r.

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy