Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Program Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko

b_150_100_16777215_00_images_banners_herb.pngGmina Kluczewsko rozpoczyna pracę nad tworzeniem Programu Rewitalizacji!
Dokument ten umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na działania rewitalizacyjne realizowane na terenie naszej gminy. Posiadanie Programu Rewitalizacji Gminy jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o dodatkowe środki finansowe dla Gminy.
Z ustawy z dnia 9 października 2015 r. wynika, że rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy, ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.
Program jest inicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Gminy. Opracowanie obejmuje trzy etapy, na pierwszy składa się: podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia PR. Drugi etap to: wykonanie diagnozy i przygotowanie projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, a następnie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały. Ostatni etap to opracowanie dokumentu Programu Rewitalizacji, kolejne konsultacje i wprowadzenie ewentualnych zmian z nich wynikających, przygotowanie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko, a następnie uchwalenie przez Radę Gminy i udostępnienie go w wersji uchwalonej.
Dla rzetelnego opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko powołany zostanie Zespół do spraw rewitalizacji (składający się z pracowników UG a także jednostek podległych) oraz Komitet rewitalizacji (składający się z przedstawicieli NGO, mieszkańców, interesariuszy). Zadaniem zarówno Komitetu jak i Zespołu będzie:

  • aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Programu Rewitalizacji,
  • zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Programie Rewitalizacji, 
  • monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu,
  • przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu.

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy